YG FAMILY @ tvN10 Awards 161009

YG FAMILY @ tvN10 Awards 161009

[اجرای Napal Baji از سای با کات فرش قرمز آن یونگ می اضافه شد] ویدئوهای هنرمندان وای جی در جشنوارۀ tvN10

ادامه مطلب